Hund i Varberg

Information till dig som är hundägare i Varberg.

Som hundägare är du viktig för att skapa trygghet i parker och i staden eftersom du vistas ute stora delar av dygnet under dina promenader med hunden. I Varbergs kommun har Hamn- och gatuförvaltningen ansvar för att skapa tillgång till utemiljöer för hundägare på allmän platsmark. De vill se till att vistelsen med hund blir ett positivt inslag i stadsmiljön för såväl hundägare som andra besökare. 


Ditt ansvar som hundägare regleras i de allmänna ordningsföreskrifterna för Varbergs kommun. Du bör tänka på följande:

Koppeltvång - din hund ska vara kopplad på:
• begravningsplatser
• kyrkotomter
• lekplatser
• för lek upplåtna gräsmattor
• motionsspår
Tikar ska under löptid alltid hållas kopplade i kommunen, dock inte inom inhägnade områden.
Tänk på att hund ska hållas kopplad på offentliga platser med hänsyn till andra invånare.

Hundförbud
• På badstränder under tiden 1 maj-31 augusti
• På stora torget under den tid då torghandel pågår
• På vissa lekplatser

Hundbad
Under sommarhalvåret får hundar endast bada på det särskilt avsedda hundbadet på Getteröns tredje vik. Tänk på att koppeltvång gäller på stranden.

Övriga regler
Förorening efter hund ska plockas upp inom detaljplanelagt område.
Förorening ska också plockas upp på alla motionsspår.  


Varbergs kommuns hundriktlinje beskriver hur hundar ska hanteras inom offentliga rekreationsområden. I riktlinjen finns förslag på att inrätta hundrastgårdar i kommunen. Det finns också förslag på att eventuellt utöka antalet hundbad. Förslagen hanteras i kommande budgetprocesser, tidigast 2016. Riktlinjen anger också en önskan att de lokala ordningsstadgarna ändras så hundförbud införs på lekplatser.  

Sidan uppdaterad 2/17/2017